NA NASZEJ STRONIE ZAWSZE NAJTANIEJ
bez pośredników
bez ukrytych opłat
NA NASZEJ STRONIE BEZPIECZNIEJ
bezpłatna anulacja
bezpieczna płatność
NIE DAJ SIĘ WYPRZEDZIĆ
Obecnie naszą ofertę przegląda
8 osób
Hotel Traffic
pl
Hotel Traffic
Wrocław
Hotel Traffic
REGULAMIN SPRZEDAŻY

I Definicje:

Hotel - jeden z obiektów należący do sieci obiektów noclegowych zarządzanych przez SH&H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Kunickiego 5 /201, 30-134 Kraków, numer KRS: 0000639868, NIP: 6792659490, REGON: 35742361700000.

Gość - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca chęć skorzystania z usług oferowanych przez Hotel.

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hotelu.

III Rezerwacja

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Hotel jest możliwe po dokonaniu rezerwacji.
 2. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Hotelu korzystając z dostępnego na stronie systemu rezerwacyjnego, osobiście w recepcji Hotelu, telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną wysyłając e-mail lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na oficjalnej stronie internetowej Hotelu.
 3. Rezerwacja staje się skuteczna z chwilą zaksięgowania płatności dokonanej przez Gościa na koncie Hotelu.
 4. Skutecznie dokonana rezerwacja zostaje potwierdzona przez Hotel po przez przesłanie do Gościa e-maila zawierającego potwierdzenie rezerwacji oraz numer referencyjny rezerwacji.
 5. Gość dokonując rezerwacji ma do wyboru dwa rodzaje rezerwacji: elastyczną i bezzwrotną.
 6. Rezerwacja bezzwrotna nie podlega zasadom anulowania opisanym w części V niniejszego Regulaminu, a płatność za nią musi zostać dokonana przez Gościa w całości, z góry.
 7. Rezerwacja elastyczna podlega zasadom anulowania opisanym w części V niniejszego Regulaminu.

IV Płatność

 1. Po dokonaniu rezerwacji dowolną metodą wybraną przez Gościa, Hotel rozpocznie procedurę płatności.
 2. Jeżeli do dokonania rezerwacji został użyty system rezerwacyjny na stronie internetowej Hotelu, płatność będzie mogła zostać wykonana za pośrednictwem tego systemu.
 3. Dla rezerwacji przebiegających przy udziale recepcji Hotelu, proces płatności odbywa się w następujących krokach:
  1. Pracownik recepcji Hotelu na oficjalnej stronie internetowej Hotelu, generuje dla Gościa indywidualną opłatę za nocleg bądź inną usługę oferowaną przez Hotel. Gość otrzymuje w przesłanym e-mailu unikalny, zabezpieczony szyfrowanym kluczem link do podstrony, na której może rozpocząć proces płatności.
  2. Kliknięcie przycisku "Zapłać" przekieruje Gościa do bezpiecznej bramki płatniczej Przelewy24.pl, gdzie uprzednio zdefiniowana transakcja płatnicza może być zrealizowana.
  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. Jeżeli transakcja przebiegnie poprawnie, Gość otrzyma informację o udanym zakończeniu płatności. Oznaczać to będzie jednocześnie, że kwota do zapłaty została przekazana na konto Hotelu.
 4. Gości obowiązują ceny, które są podane i potwierdzone w momencie dokonania rezerwacji. Ceny obowiązujące w Hotelu podane są w walucie polskiej (PLN).
 5. Brak dokonania zapłaty przez Gościa, w wyznaczonym przez Hotel terminie, może skutkować anulowaniem przez Hotel rezerwacji.

V Zasady anulowania lub zmiany rezerwacji

 1. Anulowanie lub zmiana rezerwacji jest możliwe z poziomu systemu rezerwacyjnego znajdującego się na oficjalnej stronie internetowej Hotelu, lub poprzez kontakt z recepcją Hotelu.
 2. Szczegółowe warunki anulowania lub zmian rezerwacji zależą od rodzaju wybranej przez Gościa oferty i są każdorazowo podawane w systemie rezerwacyjnym na oficjalnej stronie internetowej Hotelu, lub przesyłane Gościowi przez recepcję Hotelu drogą mailową.

VI Reklamacje

 1. Goście mają prawo do złożenia reklamacji dotyczących funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Hotelu oraz sposobu realizacji płatności za pobyt w Hotelu, przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@shh.travel, zgłoszenie zawierające opis nieprawidłowości będących powodem reklamacji.
 2. Hotel rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Gość:
  1. nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie;
  2. nie podał danych umożliwiających identyfikacje Gościa.
  W przypadkach, o których mowa powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Gość dostarczył Hotelowi brakujące informacje.
 3. Odpowiedź na reklamację Hotel kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Gościa.
 4. Reklamacje dotyczące realizacji płatności rozpatrywane są bezpośrednio przez dostawcę usługi płatniczej. Hotel niezwłocznie przekazuje taką reklamację dostawcy usługi płatniczej.
 5. Goście mają także prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług przez Hotel. Reklamacje należy składać na piśmie lub ustnie w recepcji Hotelu.
 6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług świadczonych przez Hotel, a także usterek lub zniszczeń występujących w pokoju i/lub pomieszczeniach wspólnych, Gość powinien ten fakt zgłosić do recepcji Hotelu w dniu przybycia lub niezwłocznie po zauważeniu uchybień. Brak zgłoszenia oznacza brak zastrzeżeń, w tym zastanych usterek i zniszczeń.
 7. Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z Hotelu nie będą rozpatrywane.

VII Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Gościowi, do którego znajdują zastosowanie przepisy konsumenckie, w odniesieniu do umowy zawieranej z Hotelem, tj. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta).

VIII Postanowienia końcowe

 1. Hotel zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które będą wchodziły w życie w stosunku do rezerwacji złożonych od dnia obowiązywania zmienionej wersji Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 3. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Hotelu.
 4. Prawem właściwym w przypadku sporów między Gościem a Hotelem jest prawo polskie.
 5. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem Regulaminu z języka polskiego na język obcy, za nadrzędną uznaje się polską wersję Regulaminu.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem danych osobowych Gości sieci Smart Hotels&Hostels?

Administratorem danych osobowych Gości sieci Smart Hotels&Hostels jest SH&H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000639868, NIP: 6792659490, REGON: 357423617 (dalej `My`).

W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszelkich sprawach odnoszących się do przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować:

 • listownie: ul. Wielopole 16/8, 31-072 Kraków
 • mailowo: biuro@shh.travel
 • telefonicznie: +48 12 422 32 58

Celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe, jest:

  • konieczność podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy – czynności zmierzające do rezerwacji noclegu - oraz zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług noclegowych,
  • dochodzenie przez nas ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do nas,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości,
  • udzielenie odpowiedzi na złożone przez Gościa zapytanie,
  • promowanie własnej marki poprzez prowadzenie firmowego profilu w mediach społecznościowych,
  • świadczenie usług marketingowych polegających na kierowaniu do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach drogą telefoniczną lub elektroniczną – jedynie w przypadku wyrażenia zgody,
  • wypełnienie ankiety satysfakcji Gościa z pobytu w danym hotelu lub hotelu – jedynie w przypadku wyrażenia zgody,
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez prowadzenie w obiektach sieci Smart Hotels&Hostels monitoringu wizyjnego.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez nas jest:

  • konieczność podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych,
  • realizacja obowiązku prawnego – w zakresie dokumentowania usługi ze względu na przepisy podatkowe;
  • nasz uzasadniony interes prawny – w zakresie ochrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń, prowadzenia monitoringu wizyjnego, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, promowania własnej marki w mediach społecznościowych,
  • zgoda Gościa – w zakresie czynności marketingowych, złożenia zapytania, badania satysfakcji Gościa z pobytu. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

  Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

  Przekazujemy dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • Firmom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • Firmom i innym podwykonawcom, z których usług firma korzysta w celu wykonania usługi noclegowej,
  • Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • Firmom świadczącym usługi płatności bezgotówkowych w celu przeprocesowania płatności,
  • Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  • Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego wystąpienia sporów,
  • Innym podmiotom współpracującym z nami z branży turystycznej w celu realizacji zamówionych za pośrednictwem SH & H usług.

  Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe Gościa?

  Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych naszych lub Gości, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, pozyskane w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres miesiąca od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

  Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Skorzystanie z praw jest możliwe poprzez kontakt listowny lub elektroniczny podany powyżej w niniejszej informacji.

  Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Tak, każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

  Czy sieć Smart Hotels&Hostels będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

  Nie, nie będziemy przekazywać danych osobowych Gościa poza obszar EOG.

  Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dokumentu, adresu e-mail, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego, jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usługi noclegowej. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie takiej umowy. W pozostałym zakresie podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

  Nie. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonujemy profilowania.

PRZEBIEG PROCESU PŁATNOŚCI
1. Utworzenie linku

Pracownik recepcji na oficjalnej stronie internetowej obiektu hoteltraffic.pl, generuje dla Klienta indywidualną opłatę za rezerwację noclegu bądź inną usługę oferowaną przez Hotel Traffic. Klient otrzymuje unikalny, zabezpieczony szyfrowanym kluczem link do podstrony, na której może rozpocząć proces płatności.

2. Dokonanie płatności

Kliknięcie przycisku "Zapłać" przekieruje Klienta do bezpiecznej bramki płatniczej gdzie uprzednio zdefiniowana transakcja płatnicza może być zrealizowana.

3. Potwierdzenie płatności

Jeżeli transakcja przebiegnie poprawnie, Klient otrzyma informację o udanym zakończeniu płatności. Oznaczać to będzie jednocześnie, że kwota do zapłaty została przekazana na konto Hotel Traffic.

DOKUMENTY